Reklamy

Wykorzystaj wi�c ca�e nasze do�wiadczenie aby dostroi� Twoje reklamy do poziomu rentowno�ci.

Analizy

Dlaczego nie zacz�� reklamowa� firmy na powa�nie u�ywaj�c do tego nowoczesnych metod i narz�dzi.

Inwestycje

Inwestujemy w wiedz� i zasoby informatyczne. Tworzymy komercyjn� baz� danych wszystkich firm.

Witamy w Naszej Firmie!

Tworzymy i udost�pniamy nowoczesne technologie marketingowe. Umo�liwiamy prowadzenie rentownych kampanii reklamowych. W pakiecie oferujemy tak�e profesjonalny zestaw narz�dzi promuj�cych Twoj� firm� w internecie. Posiadamy bazy danych teleadresowych oraz programy umo�liwiaj�ce prowadzenie kampanii reklamowych do skatalogowanych grup odbiorc�w.

Odpowiadaj�c na potrzeby u�ytkownik�w udost�pniamy, powi�kszamy i aktualizujemy nasze oprogramowanie. Rejestrujemy nowe rekordy bazy danych kontaktowych do firm. Skupujemy tak�e legalne bazy innych dostawc�w je�eli stanowi� one nowe aktywne kontakty biznesowe. Spe�niamy wymagania prawne. Mamy zasoby kt�re pomog� Twojej firmie stworzy� wydajny system marketingowy. Klientom udost�pniamy wiele przydatnych narz�dzi. Posiadamy wiele w�asnych unikalnych rozwi�za�. Raportowanie mo�e analizowa� wszystkie Twoje dzia�ania marketingowe online. Poka�emy Ci kt�re ze stosowanych metod promocji s� dla Ciebie najbardziej op�acalne.

Chcesz stworzy� wysoce efektywne reklamy?

Nasze rozwiązania

Informacje

 • Pozyskiwanie klient�w
  Badamy i optymalizujemy wszystkie kluczowe elementy kt�re maj� wp�yw na skuteczno�� kampanii
 • Rentowny model reklamy
  Eksperyment optymalizacyjny wy�oni najtrafniejsze miejsca dla Twoich og�osze� w poszczeg�lnych kana�ach reklamowych
 • B2B Email Database 2.0
  Tworzymy komercyjn� baz� danych wszystkich firm
 • Nowe Technologie
  Dzia�amy na nowoczesnej platformie aplikacji biznesowych Google API